bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Festiwal edukacyjno-promocyjny "Na styku Trzech Ziem" Stare Wierzchowiska 13.09. 2020r.

29.10.2020

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przy współpracy SR KSOW Województwa Lubelskiego

Regulamin Konkursu na „Najsmaczniejszą konfiturę z dodatkiem ziół” Festiwal edukacyjno-promocyjny „Na styku Trzech Ziem” Stare Wierzchowiska 13.09.2020 r.


§ 1

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Bełżycach z siedzibą ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce, NIP: 717-12-88-715, zwany dalej organizatorem.

Konkurs zrealizowano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

§ 2

Warunki udziału

Warunkiem udziału na „Najsmaczniejszą konfiturę z dodatkiem ziół” jest zgłoszenie się do konkursu w dniu imprezy (13.09.2020 r.) od godz. 1300-1430 w namiocie organizatora wraz z konfiturą, której składnikiem są zioła. Opakowanie, w którym znajdować się ma konfitura powinno być szklane, bez naklejek i o pojemności 200 ml. Dodatkowym, ale niezbędnym warunkiem udziału w Konkursie jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, jak i stowarzyszenia.

§ 3

Ocena

Oceny dokona Komisja Konkursowa w 3-osobowym składzie. W skład komisji wejdą: przedstawiciel organizatora, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Bełżycach, przedstawiciel partnera projektu: Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bełżycach. Ocenie podlegać będą:

kolor konfitur, smak,
konsystencja, zapach.
Członkowie jury przyznają od 0 do 10 pkt.

§ 4

Nagrody

Organizator przewidział nagrodzenie trzech pierwszych miejsc nagrodą pieniężną w kwotach:

za miejsce pierwsze – 500 zł za miejsce drugie – 400 zł za miejsce trzecie – 300 zł.

§ 5

Ogłoszenie wyników

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w niedzielę 13.09.2020 r. w trakcie głównych uroczystości imprezy. Informacje o wynikach zostaną podane w prasie lokalnej „Gazeta Bełżycka”, na stronie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przy współpracy SR KSOW Województwa Lubelskiego

organizatora projektu oraz partnerów projektu. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie

przysługuje od niej odwołanie. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu udzielane będą pod

numerem telefonu organizatora: 81 517 22 30.

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody pieniężne tuż po ogłoszeniu wyników.

§ 6

Informacje dodatkowe

Dane osobowe przetwarzane w ramach konkursu opisanego niniejszym regulaminem przetwarzane są zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).


Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/a akceptuję Regulamin Konkursu o nazwie „Najsmaczniejsza konfitura z dodatkiem ziół”.


…………………………………….
data i podpis (czytelny)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przy współpracy SR KSOW Województwa Lubelskiego

Załącznik nr 1 do Regulaminu


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane w ramach konkursu opisanego niniejszym regulaminem przetwarzane są zgodnie z Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bełżycach, ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce. Tel. 81 517 22 30.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw adres e-mail: iodo@belzyce.pl adres do
korespondencji: Miejski Dom Kultury w Bełżycach, ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce.

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody. W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, poza sytuacjami wynikającymi
z umowy i obowiązującego prawa.
5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z umowy z grantodawcą.

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody.

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie Pana/i danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda.

9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.


…………………………………….
data i podpis (czytelny)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przy współpracy SR KSOW Województwa Lubelskiego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Karcie zgłoszenia do konkursu „Najsmaczniejszą konfiturę z dodatkiem ziół” oraz zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) na potrzeby w/w konkursu przez Miejski Dom Kulturyw Bełżycach, ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb konkursu na „Najsmaczniejszą konfiturę z dodatkiem ziół” mój wizerunek może

być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach i partnerów biorących udział w realizacji w/w konkursu oraz na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

5. Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

6. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści moich danych osobowych i prawie ich sprostowania.

…………………………………….

data i podpis (czytelny)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przy współpracy SR KSOW Województwa Lubelskiego

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Karta zgłoszeniowa do konkursu na „Najsmaczniejszą konfiturę z dodatkiem ziół” Festiwal edukacyjno-promocyjny „Na styku Trzech Ziem” Stare Wierzchowiska 13.09.2020 r.

Nr zgłoszenia (wypełnia
organizator)

Imię i nazwisko

zgłaszającego/stowarzyszenie

Data urodzenia

Sołectwo

Nr telefonu

Krótki opis konfitury


Wykorzystane zioła


Data i podpis:

Opublikował: Elżbieta Goliszek
Publikacja dnia: 29.10.2020

Dokument oglądany razy: 54
« inne aktualności